Đề số 25 - Ôn luyện thi Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (TSA) 2024 - 2025

3 phần bài thi

100 câu hỏi

150 phút

NỘI DUNG BÀI THI

Phần 1: Tư duy Toán học

40 câu - 60 phút

Phần 2: Tư duy Đọc hiểu

20 câu - 30 phút

Phần 3: Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề

40 câu - 60 phút